Ю ЮР РИ ИЙ Й Г ГА АГ ГА АР РИ ИН Н А АД Д
И ИН НД ДИ ИВ ВИ ИД ДУ УА АЛ ЛЕ ЕН Н Г ГО ОД ДИ ИШ ШЕ ЕН Н Ф ФИ ИН НА АН НС СО ОВ В О ОТ ТЧ ЧЕ ЕТ Т З ЗА А Д ДЕ ЕЙ ЙН НО ОС СТ ТТ ТА А
3 31 1. .1 12 2. .2 20 02 23 3 Г ГО ОД ДИ ИН НА А
ЮРИЙ ГАГАРИН АД
ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА през 2023 г.
СЪДЪРЖАНИЕ
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2023 ГОДИНА
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
ДЕКЛАРАЦИИ ОТ ОТГОВОРНИТЕ В РАМКИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЛИЦА
ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ОДИТОРА
ЮРИЙ ГАГАРИН АД
ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА през 2023 г.
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Съвет на директорите:
Председател на СД Борислав Иванов Борисов
Изпълнителен директор Георги Константинов Зисов
Член на СД Иван Георгиев Йовчев
Главен счетоводител: Красимира Харалампиева Стоева
Адрес на управление: гр. Пловдив 4003
ул. "Рогошко шосе" № 1.
Юрист: Петър Симов Ников
Обслужващи банки: Д Банк АД
ПИБ АД
ББР АД
ДСК Банк АД
Одит: Марияна Гешева
Регистриран одитор, ДЕС, диплома № 0834
Одитен комитет: Георги Колев Траков
Петър Иванов Гачков
Елена Георгиева Кандева
ЮРИЙ ГАГАРИН АД - ЕИК: 825203984
Индивидуален годишен финансов отчет за 2023 година
СЪДЪРЖАНИЕ
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 4
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД 5
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 6
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 7
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ И ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО 8
2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО 11
3. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ПРОДУКЦИЯ 53
4. ДРУГИ ПРИХОДИ 53
5. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ 54
6. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 54
7. РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ 54
8. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА 55
9. РАЗХОДИ ЗА ПРОВИЗИИ / ОБЕЗЦЕНКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ 55
10. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ 55
11. ИМОТИ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ 56
12. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 57
13. ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ 57
14. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ 58
15. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ 58
16. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 59
17. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ 59
18. АКТИВИ И ПАСИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ 60
19. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ 60
20. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ 61
21. БАНКОВИ ЗАЕМИ 61
22. ТЪРГОВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 62
23. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪЦИ 62
24. ДРУГИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 62
25. ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДАРЕНИЯ /ФИНАНСИРАНИЯ/ 63
26. АНГАЖИМЕНТИ НА ДРУЖЕСТВОТО 63
27. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА 63
28. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК 65
29. СПРАВЕДЛИВИ СТОЙНОСТИ НА АКТИВИ И ПАСИВИ 69
30. РИСКОВИ ФАКТОРИ 3А ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО 69
31. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА 71
ЮРИЙ ГАГАРИН АД - ЕИК: 825203984
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ одитиран
към 31.12.2023 г.
Приложения 31.12.2023 31.12.2022
BGN '000 BGN '000
АКТИВИ
Имоти, машини и оборудване 11 45 783 49 386
Нематериални активи 12 4 6
Инвестиции и инвестиционни имоти 13 1 207 10 237
Предоставени дългосрочни заеми на св. лица 27 7 247 10 300
Дългосрочни вземания от св. лица 27 - -
Търговски и други дългосрочни вземания 15 6 790 6 790
Нетекущи активи 61 031 76 719
Материални запаси 14 20 215 17 135
Вземания от свързани лица 15 11 233 11 236
Търговски и други вземания 15 62 069 45 061
Парични средства и парични еквиваленти 16 11 815 1 766
Текущи активи 105 332 75 198
ОБЩО АКТИВИ 166 363 151 917
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
Основен акционерен капитал 1 004 1 004
Законови резерви 446 446
Преоценъчен резерв 2 256 2 276
Други компоненити на капитала 921 464
Натрупани резерви от предх. години 29 442 29 442
Неразпределени печалби от предх. години 54 327 52 901
Нетна печалба / загуба за периода 6 166 1 404
СОБСТВЕН КАПИТАЛ 17 94 562 87 937
ПАСИВИ
Задължения към персонала при пенсиониране 19 909 1 333
Дългосрочни задължения по финансов лизинг 20 8 896 10 173
Дългосрочни банкови заеми 21 12 085 14 338
Получено финансиране - дългосрочнa част 25 311 584
Пасиви по отсрочени данъци 18 573 1 096
Нетекущи пасиви 22 774 27 524
Краткосрочнa част на дългосрочни банкови заеми 21 2 768 2 068
Задължения към свързани лица 22 9 405 11 779
Търговски задължения 22 34 411 20 763
Задължения за данъци 23 276 128
Други текущи задължения 24 1 894 1 445
Получено финансиране - краткосрочнa част 25 273 273
Текущи пасиви 49 027 36 456
ОБЩО ПАСИВИ 71 801 63 980
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 166 363 151 917
Приложенията на страници от 8 до 71 са неразделна част от финансовия отчет.
Финансовият отчет на страници от 1 до 71 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан
от негово име на 27 март 2024 г. от:
Главен счетоводител (съставител): Изпълнителен директор:
(Красимира Стоева) (Георги Зисов)
Заверил, съгласно одиторски доклад от 27.03.2024 година
Марияна Гешева - регистриран одитор, ДЕС, диплома № 0834
Индивидуален годишен финансов отчет за 2023 г. 4
ЮРИЙ ГАГАРИН АД - ЕИК: 825203984
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД одитиран
за 2023 година
01.01.2023 01.01.2022
Приложения 31.12.2023 31.12.2022
BGN '000 BGN '000
Приходи от продажба на продукция 3 192 427 122 676
Други приходи 4 48 660 49 189
Приходи от дейността 241 087 171 865
Разходи за материали 5 (154 230) (99 467)
Разходи за външни услуги 6 (10 425) (5 255)
Разходи за амортизации 7 (5 206) (5 376)
Разходи за персонала 8 (10 206) (8 721)
Други разходи 9 (6 462) (664)
Разходи за дейността (186 529) (119 483)
Балансова стойност на продадени активи (49 701) (49 213)
Изменение на запасите на продукция и нез.пр-во 3 051 (2 267)
Суми с корективен характер (46 650) (51 480)
Финансов резултат от дейността 7 908 902
Приходи от финансирания 335 1 574
Финансови приходи 501 499
Финансови разходи (2 165) (1 425)
Финансови приходи / разходи нетно 10 (1 664) (926)
Финансов резултат за периода преди данъци 6 579 1 550
Разход за данъци върху дохода (984) (151)
Икономия/разход от отсрочени данъци в/у дохода 571 5
Финансов резултат за периода след данъци 6 166 1 404
Друг всеобхватен доход
(22) (8)
507 61
(48) (5)
Друг всеобхватен доход за периода нетно 437 48
Общ всеобхватен доход за периода 6 603 1 452
Доход на акция 17 BGN 6,14 1,40
Приложенията на страници от 8 до 71 са неразделна част от финансовия отчет.
Финансовият отчет на страници от 1 до 71 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан
от негово име на 27 март 2024 г. от:
Главен счетоводител (съставител): Изпълнителен директор:
(Красимира Стоева) (Георги Зисов)
Заверил, съгласно одиторски доклад от 27.03.2024 година
Марияна Гешева - регистриран одитор, ДЕС, диплома № 0834
Актюерска загуба/ печалба по пенсионни планове с дефинирани доходи
Данък върху дохода, отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход
Печалба(загуба) от преоценка на имати, машини и съоръжения
Индивидуален годишен финансов отчет за 2023 г. 5
ЮРИЙ ГАГАРИН АД - ЕИК: 825203984
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ одитиран
за 2023 година
01.01.2023 01.01.2022
31.12.2023 31.12.2022
Приложения BGN '000 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления от клиенти 214 994 154 504
Плащания на доставчици (213 260) (148 780)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване (7 523) (7 215)
Платени / възстановени данъци (без данъци върху печалбата) 10 275 11 826
Платени данъци върху печалбата (841) (143)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства (629) (631)
Курсови разлики, нетно (173) (104)
Други постъпления/(плащания), нетно (461) (134)
Нетни парични потоци от оперативната дейност 2 382 9 323
Парични потоци от инвестиционна дейност
Покупки на имоти, машини и оборудване (1 375) (6 492)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване 9 034 50
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност 7 659 (6 442)
Парични потоци от финансова дейност
Постъпления от заеми 43 085 46 472
Плащания по банкови заеми (44 638) (48 752)
Плащания по финансов лизинг (1 900) (1 542)
Платени лихви и такси по заеми с инвест. предназначение (579) (236)
Предоставени заеми на дъщерно дружество и получени лихви 4 040 2 867
Нетни парични потоци от/(използвани във) фин. дейност 8 (1 191)
Нетно увеличение на паричните средства и еквиваленти 10 049 1 690
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари 1 766 76
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември 16 11 815 1 766
Приложенията на страници от 8 до 71 са неразделна част от финансовия отчет.
Финансовият отчет на страници от 1 до 71 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан
от негово име на 27 март 2024 г. от:
Главен счетоводител (съставител): Изпълнителен директор:
(Красимира Стоева) (Георги Зисов)
Заверил, съгласно одиторски доклад от 27.03.2024 година
Марияна Гешева - регистриран одитор, ДЕС, диплома № 0834
Индивидуален годишен финансов отчет за 2023 г. 6
ЮРИЙ ГАГАРИН АД - ЕИК: 825203984
одитиран
за 2023 година
Приложения
BGN'000 BGN'000 BGN'000 BGN'000 BGN'000 BGN'000 BGN'000
Салдо на 1 януари 2022 г. 1 004 446 2 283 409 29 442 52 893 86 477
Общ всеобхватен доход за 2022 г. 1 404 1 404
Други изменения - - (8) 61 - 8 61
* Преоценъчен резер от отписани активи (8) 8 -
* Актюерска загуба/ печалба 61 61
Ефект от отсрочени данъци върху позиции,
отчетени директно в собствения капитал 1 (6) (5)
Салдо на 31 декември 2022 г. 17 1 004 446 2 276 464 29 442 54 305 87 937
Промени в собствения капитал за 2023 г.
Общ всеобхватен доход
за 2023 година 6 166 6 166
Други изменения - - (20) 507 - 22 509
* трансфер към "Натрупани печалби" при
изваждане от употреба (амортизация) на имоти,
машини и оборудване (22) 22 -
* Преоценъчен резер на отписани активи/ 2 2
* Актюерска загуба/ печалба 507 507
-
Ефект от отсрочени данъци върху позиции,
отчетени директно в собствения капитал (50) (50)
Салдо на 31 декември 2023 г. 17 1 004 446 2 256 921 29 442 60 493 94 562
Приложенията на страници от 8 до 71 са неразделна част от финансовия отчет.
Финансовият отчет на страници от 1 до 71 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан
от негово име на 27 март 2024 г. от:
Главен счетоводител (съставител): Изпълнителен директор:
(Красимира Стоева) (Георги Зисов)
Заверил, съгласно одиторски доклад от 27.03.2024 година
Марияна Гешева - регистриран одитор, ДЕС, диплома № 0834
Натрупани
печалби
Общо
собствен
капитал
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
Основен
акционерен
капитал
Законов
резерв
Преоценъчен
резерв
Други
резерви
Други
компоненити
на капитала
Индивидуален годишен финансов отчет за 2023 г. 7
ЮРИЙ ГАГАРИН АД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2023 ГОДИНА
8
Приложенията на стр. от 8 до 71 са неразделна част от Индивидуалния годишен финансов отчет за 2023 г.
1. ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ И ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО
„Юрий Гагарин” АД (до 08.05.2009 г. - „Пловдив - Юрий Гагарин - БТ” АД) е търговско дружество със седалище и
адрес на управление гр.Пловдив, ул. Рогошко шосе № 1. Съдебната регистрация на дружеството е от 1993 г.,
решение № 11852/01.12.1993 г. на ПОС съд.
„Юрий Гагарин” АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.
Акциите на дружеството се търгуват на Българската фондова борса. LEI - 8945009PO4CQRZWYGH40.
Собственост и управление
Към 31.12.2023 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:
31.12.2023 31.12.2022
BGN BGN
Акционерен капитал 1 003 904 1 003 904
Брой акции (номинал 1 лев) 1 003 904 1 003 904
Общ брой на регистрираните акционери 925 941
в т.ч. юридически лица 36 36
в т.ч. физически лица 889 905
Брой акции, притежавани от юридически лица 929 509 929 351
% на участие на юридическите лица 92,59 92,57
Брой акции, притежавани от физически лица 74 395 74 553
% на участие на физическите лица 7,41 7,43
Акционери, притежаващи над 5% към 31.12.2023 г. брой акции % от капитала
FINDER LIMITED 245 956 24,50
БАРАНКО ЕООД 245 957 24,50
БОРА ИНВЕСТМЪНТ ООД 180 703 18,00
ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ 68 103 6,78
CLAIRMONT HOLDINGS LIMITED 58 722 5,85
Дружеството има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от трима членове и се
управлява и представлява от Изпълнителния директор.
За периода от 01.01.202 3 година до 31.12.2023 година Съветът на директорите е в следния състав:
Борислав Иванов Борисов – Председател на СД
Иван Георгиев Йовчев – Член на СД
Георги Константинов Зисов – Член на СД / Изпълнителен директор
Изпълнителният директор Георги Константинов Зисов e упълномощил Кирил Димитров Христов да представлява
Дружеството в качеството на Прокурист. Начин на представляване – заедно и поотделно. Пълномощното е
вписано в ТР: 20220803125911.
ЮРИЙ ГАГАРИН АД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2023 ГОДИНА
9
Приложенията на стр. от 8 до 71 са неразделна част от Индивидуалния годишен финансов отчет за 2023 г.
Предмет на дейност
Предметът на дейност на дружеството включва: Производство на печатни опаковки от картон и хартия.
Производство на филтри за цигари и цигарени гилзи с филтър. Вътрешен и международен транспорт. Търговия
на едро и дребно. Консултантска дейност, търговско посредничество и представителство на български и
чуждестранни физически и юридически лица. Външнотърговска дейност, както и всякакви други дейности и
предоставяне на всякакъв друг вид услуги, незабранени изрично от закона.
През 2023 г. Дружеството извършва основно следните видове операции и сделки:
Производство на многоцветни опаковки от картон и хартия;
Производство на филтри за цигари;
Търговска дейност.
Персонал
Средносписъчният брой на персонала за 20 23 г. е 340 работници и служители, а за 2022 г. - 312 работници и
служители. Към 31.12.2023 г. списъчният състав на персонала на дружеството е 354 работници и служители.
(31.12.2022 г.: 3 31 работници и служители).
Финансовият отчет е индивидуален отчет на дружеството.
Съгласно законовите изисквания индивидуалния финансов отчет ще се публикува в Търговския регистър.
Дата на одобрение на финансовия отчет от СД 27.03.2024 година
Период на финансовия отчет 01.01.2023 31.12.2023
Сравнителна информация за предходен период 01.01.2022 31.12.2022
ЮРИЙ ГАГАРИН АД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2023 ГОДИНА
10
Приложенията на стр. от 8 до 71 са неразделна част от Индивидуалния годишен финансов отчет за 2023 г.
"Юрий Гагарин" АД на основание Закона за счетоводството и ЗППЦК изготвя освен индивидуални за
дружеството и консолидирани финансови отчети на Групата, която включва :
"Юрий Гагарин" АД - дружеството-майка и
“София Принт инвестмънт“ ЕООД дъщерното дружество е търговско дружество със седалище и адрес на
управление: гр.София 1517, ул.“Мими Балканска“ №7. Едноличен собственик на капитала на дружеството е
„Юрий Гагарин“ АД. Капиталът на дружеството е в размер на 100 лева, разпределен в 10 дружествени дяла,
всеки със стойност от 10 лева.
Дружеството се управлява и представлява от управителя Георги Константинов Зисов.
Предметът на дейност на дружеството включва: Производствена и инвестиционна дейност, полиграфическо
изработване на печатни издания, търговия с разнообразни стоки, консултантска дейност, както и всяка друга
търговска дейност, незабранена от закона, като в случай, че за осъществяване на съответния вид дейност се
изисква получаването на лиценз/ разрешение същата ще се извършва след издаването му.
На 25.08.2023 година са продадени 80 дружествени дяла от общо 100 дяла на “Ю. Г. Техникс“ ЕООД на
чуждестранно юридическо лице, в резултат от сделката дружеството и неговото дъщерно дружество “Ю. Г.
Пропърти“ ЕООД излизат от консолидационните процедури на Групата „Юрий Гагарин“ АД.
Обстоятелството е вписано в търговския регистър на 28.09.2023 година.
“Ю. Г. Техникс“ ЕООД е търговско дружество със седалище